Asul de trefla

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. Educaţie

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă cuprinde câteva obiective principale în domeniul educaţiei. Iată în continuare principalele obiective specifice ale strategiei din domeniul educaţiei:

(1) Reducerea decalajului de acumulare educaţională (nivel de cunoştinţe) şi participare şcolară la toate nivelurile (preşcolar, primar, gimnazial, liceal, terţiar) între cetăţenii români aparţinând minorităţii rome şi restul populaţiei.

(2) Reducerea decalajului socio-economic între elevii romi şi cei ne-romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate) inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la şcoală.

(3) Promovarea educaţiei incluzive şi reducerea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv prin instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de segregare şcolară şi completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007), cu sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară.

(4) Creşterea ponderii elevilor romi care beneficiază de suport în cadrul unor programe de tip”şcoala după şcoală” (pregătire teme + hrană).

(5) Creşterea ponderii persoanelor aparţinând minorităţii rome care beneficiază de suport încadrul unor programe de tip „A doua şansă“, pentru creşterea nivelului educaţional.

(6) Cultivarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a romilor prin educaţie, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cea a UE.

Direcţii de acţiune:

(1) Crearea unor programe naţionale distincte vizând sporirea accesului la educaţia timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a copiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome:

a. facilitarea şi stimularea participării la educaţie timpurie a copiilor romi (consiliere parentală, hrană furnizată copiilor defavorizaţi la grădiniţă, etc.);

b. înfiinţarea sau dezvoltarea unor creşe, grădiniţe cu program normal sau prelungit în comunităţi cu populaţie romă, inclusiv grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve, centre de zi multifuncţionale, etc., pentru a asigura şanse reale de succes şcolar acestor copii.

(2) Extinderea/dezvoltarea programelor de tip „Şcoală după şcoală“ la nivelul comunităţilor unde ponderea elevilor romi este semnificativă, precum şi stimularea finanţării de către autorităţile publice centrale şi/sau locale a participării la aceste programe a copiilor romi (inclusiv a altor categorii de copii vulnerabili în faţa excluziunii educaţionale).

(3) Continuarea programelor de tipul „A doua şansă“sau a celor pentru alfabetizare funcţională, în vederea corectării situaţiilor rezultate în urma părăsirii timpurii a şcolii36 (inclusiv analfabetismul), pentru copii, tineri şi persoane mature.

Prin părăsire timpurie a şcolii înţelegem situaţia persoanei care a abandonat şcoala/nu mai frecventează cursurile unei şcoli înainte de finalizarea învăţământului obligatoriu şi nu mai urmează alte forme de educaţie alternativă sau training (înţelegere similară definiţiei utilizată de EUROSTAT).

(4) Iniţierea şi dezvoltarea unor programe destinate îmbunătăţirii situaţiei socio-economice a elevilor romi în aspectele care blochează incluziunea educaţională (hrană, haine, condiţii de locuire, stare de sănătate), inclusiv prin furnizarea de suport pentru îmbunătăţirea situaţiei economice a familiei sau asigurarea de transport gratuit zilnic de acasă la şcoală.

Astfel de programe sunt menite să stimuleze participarea şcolară, să reducă absenteismul, precum şi să sprijine accesul copiilor aparţinând minorităţii rome la o educaţie de calitate.

(5) Continuarea măsurilor afirmative în domeniul educaţiei. Acordarea, în continuare, de facilităţi şi locuri distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, precum şi instituţii de învăţământ superior, incluzând masterate şi doctorate.

(6) Facilitarea accesului copiilor romi la învățământul profesional dual care să le permită modernizarea ocupațională și detașarea de profesiile tradiționale, depășite istoric, nerentabile și unele anacronice.

(7) Asigurarea predării limbii romani și a istoriei romilor la toate nivelurile educaționale, acolo unde există o cerere suficientă în acest sens.

(8) Dezvoltarea activităţilor de consiliere şi orientare, ca și cele de tutorat, cu conținut specific, adaptat pentru copiii aparţinând grupurilor dezavantajate.

(9) Organizarea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei interculturale, prin care să fie susţinute principiile non-discriminării şi ale egalităţii de şanse.

(10) Continuarea implementării unor programe de formare a cadrelor didactice care lucrează în unităţi de învăţământ cu copii aparţinând minorităţii rome, inclusiv cu cele care predau istoria şi cultura romilor.

(11) Continuarea implementării unor programe de formare a mediatorilor şcolari şi creşterea ponderii angajării acestora în sistemul educaţional. Formarea de mediatori şcolari romi (cu precădere absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; pentru comunităţile tradiţionale, persoane provenite din comunitate şi vorbitori ai limbii romani).

(12) Conceperea şi implementarea unor programe şi activităţi de educaţie parentală şi deîncurajare a participării părinţilor romi la procesul educaţional din şcoală şi din afara ei.

Monitorizarea activităţii şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate.

(13) Instituirea unui sistem de identificare eficace, monitorizare şi intervenţie promptă pentru eradicarea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară.

(14) Completarea legislaţiei actuale pentru combaterea segregării (Ordinul nr. 1540 din 19 iulie 2007) cu sancţiuni sau acţiuni obligatorii în cazul depistării situaţiilor de segregare şcolară.

(15) Amenajarea spaţiilor şcolare şi dotarea şcolilor în care învaţă cu preponderenţă elevi romi, cunoscut fiind faptul că în aceste şcoli spaţiile şi dotările sunt inferioare din punct de vedere calitativ în comparaţie cu alte şcoli.

(16) Asigurarea transportului şcolar pentru elevii romi care locuiesc în zone marginale şi îndepărtate ale localităţilor.

(17) Campanii de combatere şi prevenire a discriminării în şcoli şi medierea conflictelor apărute în sistemul educaţional, cu implicarea elevilor sau a părinţilor aparținând minorității rome.

(18) Realizarea de activităţi extraşcolare cu elevi și copii romi şi ne-romi pentru deprinderea şi stimularea relaţiilor interetnice.

(19) Monitorizarea cazurilor de abandon şcolar şi intervenţie prin furnizare de servicii de consiliere elevilor romi aflați în risc de abandon şcolar și familiilor acestora.

(20) Alte intervenţii considerate necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version