Social

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020. Locuire şi mica infrastructură

Conform Analizei socio-economice pentru programarea fondurilor europene 2014202032, în România aproape o treime din gospodăriile rome nu au niciun contract (cumpărare sau închiriere) privind locuinţa în care stau şi, ca atare, nu o pot asigura.

O mare parte din locuinţele romilor sunt construite din paiantă şi chirpici, nefiind conectate la utilităţi (apă, canalizare şi gaze); 13% dintre romi nu au electricitate vs. 2%, media la nivel naţional. Locuinţele sunt supra-populate, slab dotate cu mobilier şi bunuri de folosinţă îndelungată. Din cauza lipsei capitalului uman şi material, comunităţile compacte de romi şi instituţiile care le deservesc – şcoală, dispensar – funcţionează cu resurse reduse, într-o perpetuă situaţie de criză. Riscul marginalizării din cauza accesului mai dificil la anumite servicii, în cazul comunităţilor compacte de romi, este ridicat. 

Aproximativ 30% din gospodăriile cetățenilor români aparţinând minorităţii rome trăiesc în locuinţe inadecvate, comparativ cu 4% din gospodăriile ne-rome, doar 18% din gospodăriile cetățenilor români aparţinând minorităţii rome au canalizare în timp ce 40% din familiile ne-rome din jur au aceste facilităţi. O pondere de 35% din gospodăriile cetățenilor români aparţinând minorităţii rome nu dispun de facilităţi de colectare a deşeurilor solide, comparativ cu 20% din gospodăriile ne-rome în apropiere. 42% din gospodăriile cetățenilor români aparţinând minorităţii rome folosesc combustibil lemnos pentru gătit (14% din gospodăriile ne-rome din jur) şi 87% din gospodăriile cetățenilor români aparţinând minorităţii rome utilizează lemn sau cărbune pentru încălzire.

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparîinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020, privind locuirea şi mica infrastructură îşi propune asigurarea condiţiilor decente de locuit în comunităţile defavorizate din punct de vedere economic şi social, inclusiv în comunitățile de romi, precum şi asigurarea accesului la servicii publice şi la infrastructura de utilităţi publice.  

În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul de competenţă, MDRAP a identificat următoarele priorităţi:

(1) Realizarea de construcţii de locuinţe sociale la care să aibă acces nediscriminatoriu cetăţenii români aparținând minorității rome cu venituri reduse; (2) Reabilitarea unor clădiri, aflate în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale, din zonele cu populație romă defavorizată; (3) Dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice în comunităţile locale cu populație romă defavorizată; (4) Dezvoltarea unor programe de regenerare urbană integrată şi eradicare a habitatului insalubru, în baza unei legi şi a unei metodologii specifice;  (5) Elaborarea cadrului strategic prin care vor fi elaborate și implementate proiecte integrate de dezvoltare locală, cu finanțare FESI, destinate reducerii sărăciei populației defavorizate de la nivel urban; (6) Identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate; (7) Asigurarea cadrului legislativ și metodologic adecvat pentru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de locuit şi a dezvoltării zonelor dezavantajate; (8) Cadastru şi intabularea gratuită a proprietăţilor imobiliare cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome.

Direcţii de acţiune în domeniile locuire şi mică infrastructură:

(1) Susținerea proiectelor de construire și/sau reabilitare a locuințelor sociale, astfel încât persoanele din categoriile defavorizate, în special cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, să poată beneficia de spații de locuire, inclusiv cu implicarea cetăţenilor romi în construcţia/ reabilitarea locuinţelor respective (activitate care va avea impact atât în domeniul ocupării cât şi în domeniul responsabilizării acestora).

(2) Asigurarea condițiilor decente de viață persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în special cetăţenii români aparţinând minorităţii rome, prin dezvoltarea infrastructurii de utilități publice; (3) Implementarea unor programe de construcții de locuințe în zonele cu populație romă defavorizată; (4) Elaborarea procedurilor prin care vor fi elaborate și implementate proiecte integrate de dezvoltare locală, cu finanțare FESI, destinate reducerii sărăciei populației defavorizate de la nivel urban; (5) Definirea mecanismelor pentru dezvoltarea şi implementarea proiectelor de regenerare urbană; (6) Asigurarea cadrului de reglementări şi de instrumente de intervenţie (inclusiv proiecte pilot), în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a grupurilor vulnerabile (inclusiv romi); (7) Identificarea aşezărilor informale în vederea dezvoltării unor politici adecvate, în baza strategiei naţionale a locuirii;  (8) Simplificarea procedurii de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare;  (9) Înregistrarea sistematică gratuită a proprietăţilor în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară (cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome); (10) Campanii de informare şi conştientizare publică cu scopul înştiinţării cetăţenilor (cu atenţie specială pentru grupurile vulnerabile şi cetăţenii români aparţinând minorităţii rome) cu privire la desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, beneficiile ce decurg şi modul de implicare a deţinătorilor de proprietăţi din zona respectivă; (11) Participarea grupurilor vulnerabile şi a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în cadrul procesului de înregistrare sistematică a proprietăţilor; (12) Consolidarea capacităţii administrative a autorităţilor administrației publice locale în vederea planificării strategice și accesării de fonduri externe nerambursabile destinate incluziunii romilor.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version