Connect with us

Educatie

Locuri pentru candidații romi la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny” Cernavodă

Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny” Cernavodă, cu sediul în localitatea Ştefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principală, nr. 7, recrutează şi selecţionează candidaţi, pentru sesiunea de admitere februarie – aprilie 2021, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează:

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, învăţământ de zi:
Pentru sesiunea februarie – aprilie 2021: total 200 locuri (dintre care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), bărbaţi şi femei fără discriminare, repartizate astfel: 155 locuri alocate Jandarmeriei Române, 25 locuri alocate pentru SIE, 20 locuri alocate pentru SPP.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, învăţământ de zi:
Pentru sesiunea februarie – aprilie 2021: total 200 locuri (dintre care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), bărbaţi şi femei fără discriminare, repartizate astfel: 175 locuri alocate Jan-darmeriei Române şi 25 locuri alocate pentru SIE.

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti:
Specialitatea/calificarea – maistru militar auto: total 22 locuri dintre care 5 locuri alocate IGJR.

Pentru candidaţii care se înscriu la concursul organizat de Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, proba de evaluare a performanţelor fizice şi proba de verificare a cunoştinţelor se susţin la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport cu oferta educaţională şi domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate.

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învăţământ cu frecvenţă – pe locurile destinate formării profesionale iniţiale, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

a) Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) Să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) Să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic ( aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale);

e) Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi îndeplinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ;

f) Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada îndeplinirii condiţiei se face cu diplomă sau cu adeverinţa care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);

g) Să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) Să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) Să aibă vărsta de până la 27 ani, împliniţi în anul participării la concurs;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea cerinţelor se realizează cu ocazia examinării medicale);

n) Să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 09.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ purtarea elevului;

o) Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarul de candidat cuprinde urmatoarele documente:

a) Cerere de înscriere şi C.V – model Europass;

b) Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

1. Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021:

– diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

2. Pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2021:

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în copie, certificat cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

c) Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi dacă este cazul ale livretului militar certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copii legalizate);

d) Copii ale următoarelor documente: certificat de naştere candidat, certificat de naştere pentru soţ/soţie şi fiecare copil, certificat de căsătorie precum şi după caz, ale hotărârilor judecătoreşti pri-vind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

e) Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (olograf, întocmite cu pix sau stilou cu cerneală albastră);

f) Cazierul judiciar al candidatului (sau consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar înaintat către compartimentul cu sarcini de recrutare);

g) O fotografie color 9×12 cm (pe verso, scris cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);

h) Două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs (pe verso, scris cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal);

i) Adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale efectuate cu avizul ,,APT” pentru admitere în unităţi MAI;

j) Declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

k) Avizul psihologic (se introduce de către compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului);

l) Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;

m) Consimţământul informat.

Copiile documentelor solicitate vor fi însoţite de documentele originale, pentru confruntare, în vederea certificării.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

Tematica, bibliografia, tabelul de rude, modelul de întocmire a autobiografiei şi documentele tipizate necesare completării dosarului de candidat pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei noastre www.jandarmeriacernavoda.ro sau pot fi obţinute şi completate la sediul unităţii de recrutare, în faţa lucrătorului de resurse umane, după cum urmează:

– cerere-tip de înscriere;

– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;

– consimţământul informat;

– consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

– declaraţie pentru candidaţii etnici/minoritari.

Cererea-tip de înscriere, consimţământul informat, consimţământul expres al candidatului pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, declaraţia pentru candidaţii etnici/ minoritari, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi împreună cu adeverinţa medicală completată de către medicul de familie, se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, mun. Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108.

Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii declaraţi „Inapt” cu privire la încetarea activităţilor de recrutare.

Principalele date ale recrutării:

– Cererea tip de înscriere, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se depune la structura de resurse umane a Unităţii Speciale 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny” Cernavodă în perioada 15- 28.02.2021.

– Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 08.03.2021, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare;

– Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, până la data de 10.03.2021;

– Susţinerea probelor de admitere:

– proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 18 – 24 martie 2021 conform planificării Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”;

– proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine, în data de 27 martie 2021 la Unitatea Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny” Cernavodă.

– Examinarea medicală se realizează pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi „Apt” medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

– Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţă candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităţilor de învăţământ, pană la data de 17 aprilie 2021.

Etapele desfăşurării concursurilor de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I. sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.

Activităţile prevăzute în prezentul anunţ se desfăşoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel naţional în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID – 19 (distanţare socială, portul măştii, dezinfectarea pupitrelor, aparatelor ce compun traseul practic aplicativ etc.).

Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane şi Organizare din cadrul Unităţii Specială 72 Jandarmi Protecţie Instituţională „Anghel Saligny” Cernavodă, localitatea Ştefan cel Mare, comuna Saligny, str. Principală, nr. 7 sau la tel. 0241.235314 int. 23507.

Citeşte şi:

Locuri pentru candidații romi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava

Locuri pentru candidații romi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea

IJJ General de Brigadă „Mihail RASTY” Sibiu: Locuri pentru candidații romi

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință