Educatie

Locuri pentru candidații romi la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”- Câmpina și Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca

A nunț privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în unităţile de învăţământ postliceal din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, sesiunea martie – mai 2022.

I. Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne:

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”– Câmpina – 1340 IGPR
2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”– Cluj-Napoca – 300 IGPR.

Unitatea de învăţământ – Specialitatea/ calificarea – Nr. locuri / Total – Dintre care: Romi – Minorităţi

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina – Agent de poliţie – 1340 IGPR – 24 – 10

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”- Cluj-Napoca – Agent de poliţie – 300 IGPR – 3 – 3

MENŢIUNI:

* Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe proprie răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun la dosar o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legii;

* Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală;

* Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi;

* Pot surveni modificări la situaţia locurilor, în funcţie de numărul copiilor poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, care au solicitat înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi şi au fost declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihologic, au fost declaraţi „admis” la proba fizică şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Condiţii legale şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ postliceal ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română scris şi vorbit;
c. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă, care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
m. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului. Media la purtare de cel puţin 9,00 în perioada studiilor liceale se calculează ca medie aritmetică a mediilor generale obţinute la purtare în cei patru ani de studii liceale (respectiv, în cazul absolvenţilor clasei a XIII-a, cinci ani).
n. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
o. să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat ori diplomă echivalentă cu aceasta. Excepţie de la prezentarea la recrutare a actului de studii fac candidaţii promoţiei 2021, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare, sens în care pot să depună adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat, urmând ca, în momentul înmatriculării, candidaţii admişi să depună diploma de bacalaureat în original. În adeverinţa eliberată de liceu se menţionează notele obţinute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3838/2014, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din sistemul naţional de învăţământ.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursul de admitere organizat în sesiunea martie-mai 2022 trebuie:

– să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

– să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

– să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale, în raport de domiciliul/reşedinţa înscris/ă în cartea de identitate şi de unitatea de învăţământ pentru care optează;

– să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi „Apt psihologic”, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să prezinte adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie şi consimţământul informat, conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să constituie fişa medicală-tip de admitere/încadrare în M.A.I. completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată conform prevederilor din actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare;

– să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut în actele normative şi dispoziţiile incidente aflate în vigoare.

Persoanele interesate în vederea participării la concursul de admitere trebuie să declare date complete în conţinutul autobiografiei, respectiv al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.

Calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor

– depunerea cererii tip de înscriere, exclusiv în format electronic: în perioada 09-18 martie 2022;

– evaluarea psihologică: până la data de 22 martie 2022;

– constituirea dosarelor de recrutare: până la data de 27 martie 2022;

– transmiterea tabelelor nominale ale candidaţilor la unităţile de învăţământ: până la data de 28 martie 2022;

– transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaţilor exceptaţi de la proba de evaluare a cunoştinţelor la unitatea de învăţământ pentru care au optat: până la data de 28 martie 2022;

– susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice: în perioada 31 martie – 06 aprilie 2022;

– susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor: 09 aprilie 2022;

– examinarea medicală: în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022;

– afişarea rezultatelor finale: până la data de 27 mai 2022.

Înscrierea candidaţilor se realizează în perioada 09.03.2022 – 18.03.2022, zilnic (inclusiv sâmbăta şi duminica) prin transmiterea cererii – tip de înscriere, precum şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare la adresa de e-mail resurseumane@tl.politiaromana.ro a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea. Cererea tip de înscriere se completează cu majuscule, olograf şi lizibil, se semnează şi se transmite scanată, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail resurseumane@tl.politiaromana.ro.

Data limită de înscriere: 18.03.2022, cereile primite ulterior acestei date nu vor mai fi luate în considerare. Cererea va fi însoţită de o fotografie a cărţii de identitate.

La primirea cererii tip de înscriere, cadidaţilor li se atribuie un cod unic de identificare, precum şi centrul zonal la care este arondat, folosit pe întreaga procedură de concurs, prin transmiterea acestora la adresa de e-mail indicată de către aceştia, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării cererii.

La înscriere candidaţii pot opta doar pentru o singură şcoală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii se prezintă la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea – Punct Control Acces, str. Spitalului, nr.2, Mun. Tulcea, în perioada 09 – 27 martie 2022, în intervalul orar 11.00 – 15.00.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor sunt publicate pe site-ul unităţilor de învăţământ organizatoare.

ATENŢIE!

* Recomandăm candidaţilor să consulte periodic site-ul I.P.J. Tulcea tl.politiaromana.ro, secţiunea-carieră-admitere, unde se vor afişa în timp util toate informaţiile necesare cu privire la concursul de admitere sesiunea martie-mai 2022.

* Candidaţii declaraţi „ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi.

* Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul unităţii de învăţământ.

* Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a respectivului candidat. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.

Atenţie!!! – Modificările, completările, revenirile cu privire la condiţiile de admitere la unităţile de învăţământ pentru care Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea realizează activităţi de recrutare, vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor doar prin postare pe site-ul unităţii (tl.politiaromana.ro), prin urmare candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la toate informaţiile legate de admiterea la unităţile de învăţământ postliceal din subordinea MAI – sesiunea martie-mai 2022.

Informaţii cu privire la condiţiile de înscriere la concurs şi termenele privind desfăşurarea etapelor de admitere pot fi consultate și pe site-ul IPJ Suceava accesând următorul link: https://sv.politiaromana.ro/ro/carier/admitere-scoli-postliceale-martie-mai-2022.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version