Connect with us

Educatie

Locuri pentru candidații romi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea

Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 105, judeţ Tulcea, recrutează şi selecţionează candidaţi pentru participarea la sesiunea de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne specialitatea – jandarmi, sesiunea februarie – martie 2021 după cum urmează :

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica ” Drăgăşani
-specializarea „subofiţer de jandarmi”, învăţământ postliceal, TOTAL: 200 locuri, dintre care 4 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi. Locurile prevăzute sunt distribuite astfel: 155 locuri alocate Jandarmeriei Române, 25 locuri alocate S.I.E. şi 20 locuri alocate S.P.P. .

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş ” Fălticeni
-specializarea „subofiţer de jandarmi”, învăţământ postliceal, TOTAL: 200 locuri, dintre care 4 locuri pentru romi, 2 locuri pentru alte minorităţi. Locurile prevăzute sunt distribuite astfel: 175 locuri alocate Jandarmeriei Române şi 25 locuri alocate S.I.E. .

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ – forma de învăţământ postliceal – pe locurile destinate formării profesionale iniţiale, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea acestei cerinţe se realizează la examinarea medicală);
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Aptitudinea /inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat. NOTĂ: Nu se admit derogări de la nici un criteriu !

Documente necesare pentru DOSARUL DE CANDIDAT :

a. Cererea de înscriere (conform modelului postat pe site) şi C.V. (model Europass);
b. Copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

1.Pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare
anului 2021 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată).

2.Pentru candidaţii care au absolvit studii liceal în afara României cu diploma de
bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoţiile anterioare anului 2021:

– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N.,

în copie, certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată.

c. Foaie matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

d. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

e. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (se acceptă şi copie legalizată);

f. Autobiografia (întocmită conform îndrumarului postat pe site) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului – conform modelului (ambele olograf, întocmite cu pix sau stilou cu cerneală de culoare albastră);

g. Extras de pe cazierul judiciar / certificat de cazier judiciar;

h. O fotografie color 9×12 cm;

i. Două fotografii color 3/4 cm necesare confecţionării legitimaţiilor de concurs;

j. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2 din Ordinul M.A.I nr. 105/2020;

k. Consimţământul informat (conform modelului);

l. Fişă medicală-tip de încadrare în M.A.I. concluzionată de medic cu avizul „APT” pentru admiterea în instituţiile de învăţământ militar (se depune după parcurgerea probei scrise – doar pentru candidaţii declaraţi
„ADMIS”)

m. Declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

n. Declaraţie privind provenienţa din sistemul de protecţie socială (doar pentru persoanele în cauză);

o. Candidaţii pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale vor prezenta o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice constituite conform legii care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului şi vor completa o declaraţie tip la sediul unităţii;

p. Avizul psihologic este introdus în dosarul de recrutare de compartimentul cu sarcini în acest sens;

q. Dosar plic.

Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de lucrătorul de resurse umane şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenele-limită stabilite cererea de înscriere şi/sau dosarul de recrutare în volum complet;
b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;
c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

Documentele tipizate necesare completării dosarului de candidat pot fi obţinute de pe site-ul instituţiei noastre www.jandarmeriatulcea.ro http://www.jandarmeriatulcea.ro/, secţiunea ANUNŢURI sau de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne ori de pe site-urile celor 2 unităţi de învăţământ.

Adeverinţa medicală se completează de către medicul de familie (folosindu-se întocmai adeverinţa tip postată pe site-ul I.J.J. Tulcea), iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate. După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare, informează candidaţii declaraţi ,,INAPT” cu privire la încetarea activităţilor de recrutare.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DE RECRUTARE

– Cererea tip de înscriere, se completează de către candidat olograf, în mod lizibil, se semnează şi se depune la structura de resurse umane a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea până la data de 28.02.2021;
– Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, până la data de 10.03.2021;
– Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 08.03.2021, potrivit unei planificări ulterioare depunerii cererilor;
– Susţinerea probelor de admitere:
– proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice, în perioada 18 – 24 martie 2021, la centrul zonal de selecţie – Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti;
– proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în data de 27 martie 2021, la unitatea de selecţie – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor O.M.A.I. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba de verificare a cunoştinţelor, în perioada 29 martie – 16 aprilie 2021.

Activităţile prevăzute în prezentul anunţ se desfăşoară cu respectarea tuturor regulilor în vigoare stabilite la nivel naţional în vederea prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de COVID-19 (ex.: portul măştii de protecţie, măsurarea temperaturii corporale, distanţare fizică, dezinfectarea mâinilor, pupitrelor, etc.).

ANEXE:

1. cerere de înscriere;
2. model C.V. (format Europass);
3. îndrumar completare autobiografie;
4. tabel nominal cu rudele candidatului;
5. declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului şi măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
6. adeverinţă medicală – medic de familie (conform anexei nr. 2 la O.M.A.I. nr. 105/2020, cu modificările şi completările ulterioare);
7. consimţământul informat;
8. declaraţie – pentru locurile alocate minorităţilor;
9. declaraţie – pentru locurile alocate distinct candidaţilor care provin din sistemul de protecţie socială.

Prezentul anunţ a fost postat în data de 15.02.2021 şi poate fi modificat/completat ori de câte ori situaţia o impune.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, tel. 0240/534012 interior 24407 sau 24535 ori la tel. 0744 808 869, între orele 08.00-16.00.

Citeşte şi:

Locuri pentru candidații romi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava

Continue Reading
1 Comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință