La zi

Incluziunea şcolarã şi socialã a copiilor şi tinerilor din grupurile dezavantajate

 

Pentru a creşte nivelul de integrare şcolarã şi socialã a copiilor de etnie romã, la Şcolile gimnaziale din comunele Bãceşti şi Cozmeşti şi-au introdus ca discipline de studiu Limba Romani şi Istoria şi cultura romilor, predate de cadre didactice calificate (cu studii superioare). În vederea îmbunãtãţirii relaţiei cu pãrinţii şi membrii comunitãţilor de romi, în 6 unitãţi şcolare din comunitãţi mixte au fost angajaţi mediatori şcolari care contribuie la reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor romi şi majoritari, cuprinderea unui numãr mare de elevi romi în activitãţile şcolare şi extraşcolare, implicarea pãrinţilor romi în îmbunãtãtirea prezenţei elevilor şi a rezultatelor şcolare. Se remarcã, astfel, un interes sporit al copiilor romi faţã de participarea la olimpiade şi concursuri şcolare. În acest an şcolar s-au obţinut urmãtoarele rezultate: 1. Olimpiada de Limba romani – douã menţiuni la faza naţionalã

  1. Concursul Naţional de Istoria şi Civilizaţia romilor – menţiune la faza naţionalã
  2. Concursul de creaţie literarã ‘Ştefan Fulii’ – menţiune la faza naţionalã
  3. Concursul Naţional Diversitatea o sansã spre viitor – participã 3 echipaje la faza naţionalã. Inspectoratul Şcolar Vaslui are o bunã colaborare cu diferite organizaţii, asociaţii sau structuri guvernamentale cu activitate în direcţia minoritãţilor. Astfel, ONG Partida romilor a organizat campania ‘Eu îţi dau recomandarea’ şi a participat la informarea în şcoli privind mãsurile de ocupare a locurilor speciale pentru romi, a distribuit recomandãrile pentru elevii care au optat pentru locurile speciale în licee şi învãtãmânt superior.

Efectele excluziunii şcolare şi sociale

Un studiu efectuat la nivelul unitãţilor şcolare din judeţul Vaslui a relevat faptul cã lipsa mãsurilor concrete de integrare a copiilor şi tinerilor din grupuri dezavantajate, vulnerabile, mai întâi în mediul şcolar şi apoi în cel social, genereazã o serie de probleme grave, precum eşecul şi abandonul şcolar, discriminare de toate tipurile, segregare, violenţã, comportamente delincvente, consum şi trafic de substanţe ilegale, neimplicare în viaţa civicã, acces limitat pe piaţa muncii. În acest context, pentru combaterea acestor efecte negative, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui a avut în vedere aceste grupuri vulnerabile la stabilirea strategiei educaţionale a judeţului Vaslui şi în planurile manageriale, propunându-şi că obiectiv principal diminuarea ratei de abandon şcolar şi de neparticipare la educaţie şi asigurarea concordanţei între dezvoltarea învãţãmantului profesional şi tehnic şi cerinţele pieţei muncii la nivel local, naţional şi european în vederea facilitãrii tranziţiei absolvenţilor de la scoalã pe piatã muncii. În contextul cooperãrii cu comunitatea localã, naţionalã şi europeanã, strategia ISJ prevede optimizarea relaţiilor comunitare în folosul beneficiarilor direcţi, dar şi dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020.

Proiecte de viitor ale ISJ şi ale instituţiilor conexe

ISJ Vaslui şi unitãţile conexe îşi propun sã continue implementarea principiilor incluziunii prin noi proiecte, astfel: – a fost depus de cãtre ISJ Vaslui un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ cu parteneri din Italia, Germania, Polonia, care are ca obiectiv incluziunea copiilor cu CES în şcolile de masã şi îmbunãtãţirea competenţelor cadrelor didactice din aceste şcoli care lucreazã cu copii cu dizabilitãţi; – un alt proiect, cu titlul ‘ INTEGRAT – Mãşuri socio-educaţionale integrate, centrate pe copii din comunitãţi defavorizate’, a fost depus în cadrul cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritarã 6, având ca beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. Cele patru unitãţi şcolare identificate pentru a face parte din grupul ţintã al proiectului ‘INTEGRAT – Mãsuri socio-educaţionale integrate, centrate pe copii din comunitãţi defavorizate’ sunt: Liceul Tehnologic ‘Petru Rareş’ Bârlad, Şcoala Gimnazialã nr. 1 sat Iana, Şcoala Gimnazialã ‘Teodor Medeleanu’ Ciocani, Liceul Tehnologic Vlădia. Prin acest proiect  se va perfecţiona personalul didactic participant la implementarea de programe pentru reducerea pãrãsirii timpurii a şcolii, se va elabora un kit de intervenţie format din instrumente specifice de lucru pentru personalul specializat, precum şi o metodologie de utilizare a acestora, se va organiza şi desfãşura unui program suport pentru educaţie timpurie – ProGrãdiniţa, vor fi implicaţi pãrinţii prin participarea lor la sesiuni de educaţie parentalã, la activitãţi comune pãrinţi-copii, se vor derula activitãţi de sprijin pentru tranziţia de la un ciclu de învãtãmânt la altul, vor fi oferite servicii suport de asistenţã şi consiliere pentru prevenirea pãrãsirii timpurii a şcolii, se va înfiinţa un Centru Educaţional de Resurse (CER) ce va coordona cele 4 şcoli în care se va implementa programul educaţional ProScoala. Crearea centrului va implica, pe de o parte, amenajarea şi dotarea spaţiului, iar pe de altã parte dezvoltarea unui mediu de asistare socialã şi educaţionalã optim, accesibil, incluziv. – a fost depus de cãtre CJRAE Vaslui un proiect de mobilitãţi Erasmus+ în domeniul educaţiei şcolare, în consorţiu cu 8 şcoli din judeţ, cu titlul ‘Toţi copiii sunt speciali’. Proiectul îşi propune îmbunãtãtirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul integrãrii copiilor cu CES în vederea adaptãrii actului educaţional la nevoile specifice ale elevilor pentru a favoriza la maximum (re)inserţia lor socioprofesionalã, dezvoltarea competenţelor de lucru cu copiii cu CES pentru: 30 cadre didactice din 8 şcoli membre în consorţiu de la toate nivelurile de educaţie, adaptarea stilului didactic al celor 30 participanţi de la unitãţile şcolare din consorţiu, la specificul deficienţelor copilului cu CES, dezvoltarea abilitãţilor de transfer a competenţelor dobândite la nivel internaţional şi susţinerea schimbului de bune practici în ceea ce priveşte activitãţile de incluziune şcolarã a copiilor cu CES în contextul celor 8 şcoli din consorţiu pentru 30 de cadre didactice. Proiectul va conduce la atingerea ţintelor strategice ale celor 8 unitãţi şcolare din consorţiu, contribuind la creşterea gradului de integrare socio-şcolarã a copiilor cu CES. – se adaugã aplicaţiile a 19 licee din judeţ, selectate în proiectul ROSE (Romanian Secondary Education) iniţiat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi finanţat cu fonduri de la Banca Mondialã şi care vizeazã îmbunãtãtirea situaţiei la învãtãturã şi a nivelului de promovare a examenului de bacalaureat a elevilor din grupuri dezavantajate, pe o perioadã de 4 ani. 8 proiecte au fost deja aprobate şi se aflã în faza de contractare. Cele 11 licee rãmase vor depune aplicaţiile în luna iulie 2017, urmând sã inceapã implementarea în luna septembrie 2017.

Soluţii pentru îmbunătăţirea incluziunii şcolare şi sociale

Ca o consecintã a celor prezentate şi dezbãtute, s-au identificat câteva direcţii care sã ducã la îmbunãtãtirea incluziunii şcolare şi sociale în viitor:

  1. Necesitatea continuãrii procesului de schimbare a atitudinilor individuale şi sociale ale profesorilor, copiilor, pãrinţilor, actorilor locali şi factorilor decidenţi cu privire la educaţia incluzivã prin continuarea acţiunilor care sã ducã la schimbarea de mentalitate şi acceptarea diversitãţii copiilor, adicã acceptarea incluziunii celor vulnerabili în grãdinitã, scoalã, comunitate etc;
  2. Necesitatea recunoaşterii dreptului copiilor la o educaţie incluzivã în propria lor comunitate şi întreprinderea tuturor mãsurilor pentru a face posibil acest lucru;
  3. Promovarea unui învãtãmânt favorabil incluziunii şi a învãţãrii de-a lungul vieţii pentru toţi copiii şi tinerii;
  4. Gãsirea unor soluţii pentru escaladarea barierelor din scoalã: – Schimbarea de orientare a învãtãmantului din centrare pe profesori/ discipline / orar pe nevoile copilului; – Acceptarea (nu doar declarativã) a copiilor din grupuri vulnerabile în scoalã şi crearea unei atmosfere care sã ajute toţi elevii sã beneficieze de serviciile educaţionale; – Oferirea în scoalã a serviciilor de care au nevoie elevii/tinerii din medii dezavantajate, astfel încât fiecare dintre ei sã poatã avea un traseu individualizat de învãtare şi dezvoltare centrat pe nevoile sale; – Un curriculum flexibil, creativ şi adaptat nevoilor copiilor; – Formare cadrelor didactice şi a specialiştilor din serviciile educaţionale în perspectiva incluziunii; – Implicarea şi participarea familiilor la viatã şcolii.
  5. Tratarea cu demnitate a pãrinţilor care au copii din medii dezavantajate înscrişi la scoalã de masã;
  6. Necesitatea unor schimbãri în legislaţie şi anume elaborarea unor metodologii/ proceduri operaţionale de implementare coerente şi complete privind incluziunea şcolarã şi socialã, a cãror aplicare sã devinã o obligaţie legislativã pentru toate şcolile, pentru a oferi astfel educaţie incluzivã. Incluziunea şcolarã reprezintã primul pas spre incluziunea socialã, dezideratul oricãrei societãţi moderne – şi presupune existenţa unui sistem educaţional în care orice copil, indiferent de particularitãţile sale de dezvoltare şi învãtare, trebuie sã aibã dreptul la educaţie fãrã a fi marginalizat sau exclus, dar şi relaţii şi asumãri conştiente ale responsabilitãţilor în familie şi comunitate.

* Inspector Şcolar General,

prof. Gabriela Plăcintă

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version