Connect with us

La zi

Admiterea în învăţământul liceal, învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual în anul şcolar 2019-2020

Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi și a candidaților pentru învățământul special

•15 mai 2019: Afișarea locurilor speciale pentru candidații romi;

•10 – 14 iunie 2019: Primirea cererilor de înscriere a candidaților pe locurile speciale pentru romi (*);

•9 – 10 iulie 2019: Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi, utilizând aplicația informatică centralizată;(la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes)

•9 – 10 iulie 2019: Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special utilizând aplicația informatică centralizată.

•(la Școala Gimnazială Specială Nr. 8, sector 1)

(*) În mod excepțional, cererile de înscriere pe locurile speciale pentru romi se mai pot depune până la data de 28 iunie 2019, cu avizul președintelui comisiei de admitere a municipiului București.

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Susţinerea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă se va desfăşura după cum urmează:

•13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

•15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

•20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;

•24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

Admiterea în licee se va desfășura, în cadrul etapei I (etapă computerizată), conform Anexei nr. 1 la OMEN Nr. 4829/30.08.2018, după cum urmează:

• 3 – 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

• 4 – 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

• 12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020; • 15 – 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

• 19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

DE REȚINUT:

3 iulie 2019 – validarea de către comisia de admitere a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ.

8 iulie 2019 – Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la comisia de admitere a municipiului București.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

•23 iulie 2019: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 24 – 25 iulie 2019: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 26 – 29 iulie 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;

• 24 – 30 iulie 2019: Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare; (la Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes)

•31 iulie -1 august 2019: Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare.

Cum se calculează media de admitere?

• Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează după următoarea formulă: MA=0,2 x ABS + 0,8 x EN (MA = medie admitere; ABS = medie generală de absolvire a claselor V-VIII; EN = medie generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, conform Anexei nr. 1 la OMEN Nr. 4829/30.08.2018.

Candidații care doresc să urmeze un profil bilingv în liceu au posibilitatea de a-și echivala rezultatele obținute la un examen de limbă străină cu recunoaștere internațională. Astfel, candidatul beneficiază de recunoașterea și echivalarea diplomei ori certificatului de competențe lingvistice pe care l-a obținut dacă acesta prevede un nivel de competențe cel puțin egal cu nivelul A2, corespunzător Cadrului European comun de referință pentru limbi. În plus, candidații primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

• Candidaților, care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea și mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba engleză/franceză/italiană/spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de MEN, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modern pentru admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

• Procedura ISMB Nr. 4144/25.02.2019- admiterea pentru clasele de bilingv;

ADMITEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

• 15 – 18 iulie 2019 – înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților de seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

• 19, 22, 23 iulie 2019- repatizarea candidaților de seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Învăţămâtul profesional de stat și învățământul dual:

Ce avantaje vor avea elevii dacă urmează cursurile învăţământului profesional și învăţământului dual?

• cel mai important avantaj fiind diploma (atestatul de certificare profesională) care este recunoscută atât în ţară, cât şi în Uniunea Europeană. Iar aceasta duce la găsirea mai uşor a unui loc de muncă remunerat conform calificării.

• un alt beneficiu al parcurgerii acestor forme de învăţământ este susţinerea financiară de 200lei/lună pe care o primesc toţi elevii admişi, prin programul „Bursa profesională“, derulat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Totodată, elevii pot beneficia şi de alte forme de sprijin acordate de partenerul de practică, conform contractului de practică semnat de unităţile de învăţământ împreună cu agenţii economici.

• Potrivit planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020, absolvenţii de gimnaziu din Bucureşti au posibilitatea să aleagă dintr-o paletă foarte largă de calificări profesionale: de la apicultor-sericicultor la mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, recepţioner-distribuitor şi lăcătuş construcţii structuri aeronave.

Există oferte şcolare şi pentru sculer matriţer, operator la maşini cu comandă numerică, sculptor- intarsier, electronist aparate şi echipamente, zugrav, ipsosar, bucătar, brutar, patiser, confecţioner produse textile etc.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat și învățământul dual:

24-26 iunie 2019 – unitățile de învățământ gimnazial completează şi eliberează la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional de stat.

N O T Ă: Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Fișa de opțiuni pentru învățământul dual se eliberează de către unitatea de învățământ care organizează învățământ dual.

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat și învățământul dual:

24-26 iunie 2019 – pe baza fișei de înscriere elevii se vor înscrie la unitățile de învățământ care organizează proba de preselecție în învățământul profesional de stat.

N O T Ă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

27-28 iunie 2019 – Se va derula proba de preselecție în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acesteia, conform graficului stabilit și afișat de fiecare unitate de învățământ care organizează preselecție.

28 iunie 2019 – Afișarea rezultatelor sesiunii de preselecție la sediul unității de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.

28 iunie 2019 – Ridicarea de către candidații respinși la preselecție a fișelor de înscriere la învățământul profesional de stat de la unitatea de învățământ care a organizat sesiunea de preselecție.

28 iunie – 1 iulie 2019 Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat și învățământul dual care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat

N O T Ă: Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

1 iulie 2019 – Afișarea informațiilor (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere de către unitățile de învățământ.

2-3 iulie 2019 – Desfășurarea probei suplimentare de admitere la unitățile de învățământ profesional și învățământ dual.

N O T Ă: Proba suplimentară de admitere se organizează numai la unitățile de învățământ și la calificările profesionale pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile.

4 iulie 2019 – Afișarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere în urma rezolvării contestațiilor.

5 iulie 2019 – Validarea de către comisia de admitere a municipiului București a candidaților declarați admiși în învățământul profesional de stat și dual

8 – 12 iulie 2019 – Depunerea dosarelor de înscriere, la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși.

15-16 iulie 2019 – Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere a municipiului București. Comisia de admitere a municipiului București nu va repartiza candidați la calificări pentru care s-a organizat probă de preselecție decât cu acordul unităților școlare respective.

Cum se calculează media de admitere în învățământul profesional și învățământul dual?

Calculul mediei de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual se face astfel:

a) în cazul în care numărul de candidați nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

MAIP/MAID = MA = 20 ABS + 80 EN/100 , unde:

• MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

• MAID = media de admitere în învățământul dual;

• MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

• ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

• EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a;

b) în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ:

MAIP/MAID = 70 x MA + 30 x PSA/100, unde:

• MAIP = media de admitere în învățământul profesional;

• MAID = media de admitere în învățământul dual;

• MA = media de admitere calculată conform art. 10 lit. a);

• PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învățământ.

Media de admitere în învățământul profesional și în învățământul profesional se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat și în învățământul dual:

•22 – 24 iulie 2019: Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși la liceu, învățământul profesional sau învățământul dual, și care solicită să participe la admiterea în învățământul profesional de stat în etapa a II-a.

•22 – 24 iulie 2019: Înscrierea elevilor la unitățile de învățământ profesional sau învățământul dual la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere și care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat și învățământul dual .

25, 26, 29 iulie 2019:

Derularea probei de preselecție,după caz;

Desfășurarea probei suplimentare de admitere, după caz;

Afișarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unității de învățământ care a organizat proba;

Calcularea de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual.

30 iulie 2019- Primirea de către comisia de admitere a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul profesional și învățământul dual din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.

31 iulie – 1 august 2019: Repartizarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor anterioare.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință