Educatie

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”: Locuri pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Pentru anul de învăţământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la facultăţile aparţinând Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi şi 2 locuri pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”) – forma de învăţământ cu frecvenţă 4 ani;

b) 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învăţământ cu frecvenţă 4 ani;

Repartizarea candidaţilor pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii şi se ocupă de candidaţii admişi în ordinea mediilor de admitere şi a opţiunilor.

Cererea-tip de înscriere model 2022 prevăzută în anexa la Dispoziţia-cadru nr. II/12526/2022, cu modificările şi completările ulterioare) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secţiunea Carieră) sau site-ul oficial Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează şi se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail admitere@isujialomita.eu, în perioada 23 iunie – 08 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, precum şi, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în anexa nr.2.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaţilor, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs, şi completează centrul zonal la care aceştia sunt arondaţi. Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează şi se comunică, la adresa de e-mail indicată candidaţilor.

Secţiunea II – Condiţii de recrutare
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Secţiunea III – Criterii specifice
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Secţiunea IV – Documente necesare pentru recrutare
În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2022;

c) foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

d) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

e) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;

f) copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

g) curriculum vitae – Europass (CV);

h) autobiografia (întocmită conform modelului);

i) tabelul nominal cu rudele candidatului;

j) 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum şi codul numeric personal al acestuia);

k) adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020);

l) consimţământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020);

m) adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale eliberată de medicul de unitate;

n) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

o) extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar;

p) documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere (dacă este cazul);

q) documentele justificative pentru candidaţii care optează pentru locurile alocate romilor/altor etnii sau locurile alocate celor proveniţi din sistemul de protecţiei socială (dacă este cazul, inclusiv declaraţiile prevăzute de Anexele nr. 3 şi nr. 4 la Dispoziţia DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziţiei DGMRU nr. II/17953/2019 – disponibilă pe site-ul MAI);

r) documentele justificative pentru candidaţii îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul);

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Adeverinţa medicală se completează de medicul de familie, iar consimţământul informat se completează şi se semnează de candidat în mod lizibil şi se depun la unitatea de recrutare.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia/minoritatea respectivă şi depun în acest sens pentru dosarul de recrutare o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială declară pe propria răspundere provenienţa din sistemul de protecţie socială şi prezintă hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau după caz, a instanţei de judecată privind stabilirea măsurii plasamentului în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – în original şi în copie, copia conformă cu originalul fiind depusă la dosarul de candidat.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările şi completările ulterioare, solicită, în scris, ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor.

Persoanelor îndreptăţite să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 le sunt aplicabile prevederile art. 499 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la sintagma „copil devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani” – sens în care depune la unitatea de recrutare o adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.

După analiza realizată la nivelul Direcţiei Generale Management Resurse Umane a MAI privind propunerea de înmatriculare, aceasta se prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne. Aprobarea solicitării se transmite Comisiei centrale de admitere pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale MAI, în vederea informării solicitantului, unităţii de recrutare şi instituţiei de învăţământ pentru care optează acesta în sensul rezervării locului la admitere, în situaţia promovării etapelor de recrutare şi selecţie prevăzute.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii depun documentele solicitate până la data de 22 iulie 2022.

Secţiunea V – Susţinerea probelor de concurs şi evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică
Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuţii de recrutare. Candidaţii vor fi anunţaţi în timp util cu privire la acest aspect.

Locaţiile unde se desfăşoară probele de concurs
Probele de concurs pentru candidaţii la Facultatea de Pompieri se susţin potrivit arondării la centrul de selecţie de la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Susţinerea probelor de admitere
Proba eliminatorie de evaluarea performanţei fizice se susţine în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se susţine în perioada 30-31 august 2022.

Repartizarea şi planificarea pentru susţinerea probelor de evaluarea performanţei fizice şi de evaluare a cunoştinţelor se realizează de către Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi al centrului zonal de selecţie.

În vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi se afişează pe site-ul instituţiei de învăţământ, în ordinea mediilor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor.

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro, în perioada de 1-2 septembrie 2022 şi se soluţionează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Secţiunea VI – Examinarea medicală
Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” transmite unităţilor de recrutare candidaţii care urmează să susţină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidaţii cu privire la continuarea procedurilor de selecţie şi prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum şi a copiei adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Secţiunea VII – Dispoziţii finale
Cererea-tip de înscriere, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie, precum şi consimţământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sau al unităţilor de recrutare.

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispoziţiile/metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs şi aduse la cunoştinţa celor interesaţi prin site-ul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaţilor. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 30 septembrie 2022.

Taxa de înscriere la concurs se achită, de către candidaţii declaraţi apt psihologic, în perioada 21 – 27 iulie 2022 (data operaţiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, la secţiunea Admitere.

Candidaţii scutiţi de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare.

Sunt scutiţi de plata taxei, conform Regulamentului concursului de admitere 2022 al Academiei de Poliţiei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile:

a) orfanii de unul sau ambii părinţi;

b) cei care provin din casele de copii sau din plasament familial;

c) copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionaţi;

d) copiii personalului M.A.I., în activitate / pensionat/ decedat;

e) candidaţii proveniţi din sistemul de protecţie socială.

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia.

Pentru detalii suplimentare candidaţii se pot adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa la numărul de telefon 0243.232.396, interior 27008, 27128, 27129 sau pot consulta Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2022 disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version